Fysiofitness

Scroll down for English

Wat is fysiofitness?
Fysiofitness is fitnesstraining onder begeleiding van een (sport-)fysiotherapeut. De training is bedoeld voor iedereen die graag onder begeleiding van een fysiotherapeut wil trainen, met of zonder lichamelijke klachten of beperkingen.

Wie is de therapeut?
De trainingen worden gegeven door een (sport-)fysiotherapeut die geregistreerd staat in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten. De therapeut heeft ervaring en is geschoold in het geven van fysio fitnesstrainingen.

Wat doet de therapeut?
Het traject begint met het maken van een afspraak voor een individuele intake. Dit kan via de assistentes van Fysiotherapie Heikant. De intake zal gepland worden bij een van de therapeuten die ook de trainingen geeft. Wanneer er bijzonderheden uit de vragenlijst naar voren komen, zal de fysiotherapeut daar met u verder op in gaan. Tevens worden enkele metingen verricht zoals bloeddruk, lengte, gewicht, kracht en uithoudingsvermogen en zal er uitleg gegeven worden over de gang van zaken. Met de verkregen gegevens maakt de therapeut een trainingsschema waarmee u aan de slag gaat. Tijdens de eerste training krijgt u uitleg over de oefeningen en over de apparatuur in de zaal. Tijdens de trainingen corrigeert de therapeut eventueel de oefeningen, past ze aan of geeft nieuwe. U kunt daarnaast bij de therapeut terecht met vragen over de oefeningen, maar ook over uw sport of dagelijkste bezigheden. Na een aantal weken vindt een hertest plaats en wordt de training aangepast aan de nieuwe situatie.

De indoortrainingen zijn gebaseerd op ons MX4-principe, waarbij stabiliteit, functionele kracht, flexibiliteit en cardiovasculaire gezondheid aan bod komen, afgestemd op de individuele mogelijkheden.

De Fysiofitnesstrainingen zijn op afspraak binnen de openingstijden van Fysiotherapie Heikant.
De praktijk is binnen kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 040-2539665 of per e-mail op [email protected]

Prijzen Fysiofitness per 01-01-2023:
1 x per week trainen €48 per maand
2 x per week trainen €69 per maand

TEAM FYSIOFITNESS HEIKANT

What is Physio Fitness?
Physio Fitness is fitness training under the supervision of a (sports) physiotherapist. The training is intended for anyone who would like to train under the supervision of a physiotherapist, with or without having physical complaints or limitations.

Who is the therapist?
The training sessions are given by a (sports) physiotherapist who is registered in the central quality register of the Royal Dutch Association for Physiotherapists. The therapist has experience and is trained in giving physio fitness training.

What does the therapist do?
The process starts with making an appointment for an individual intake. This can be done through the assistants of Fysiotherapie Heikant. The intake will be scheduled with one of the therapists who also provide the training. When details emerge from the questionnaire, the physiotherapist will discuss these with you. Some measurements are also taken, such as blood pressure, height, weight, strength and endurance and an explanation will be given about the course of events. The therapist will use the data obtained to create a training schedule that you can use. During the first training you will receive an explanation about the exercises and about the equipment in the room. During the training sessions, the therapist may correct the exercises, adapt them or give new ones. You can also contact the therapist with questions about the exercises, but also about your sport or daily activities. After a few weeks, a retest takes place and the training is adapted to the new situation.

The indoor workouts are based on our MX4 principle, which focuses on stability, functional strength, flexibility and cardiovascular health, tailored to individual capabilities.

The Physio Fitness trainings are by appointment within the normal operating hours of Fysiotherapie Heikant.
The practice can be reached during office hours on telephone number 040-2539665 or by e-mail at [email protected]

Prices Physio Fitness as of 01-01-2023:
1 x per week training €48 per month
2 x per week training €69 per month

TEAM FYSIOFITNESS HEIKANT